Stanovy Centra Generace, občanské sdružení

Čl. I

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení Centrum Generace (dále jen sdružení) se sídlem v Liberci, Palachova 504/7, 460 01, je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti. Sdružení bylo založeno schválením a odsouhlasením stanov zakládajícími členy na ustavující valné hromadě a vzniklo dnem registrace. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor sdružení.

Čl. II

Členství ve sdružení 

 1. Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na naplňování cílů sdružení a souhlasí se stanovami sdružení, na základě podané přihlášky a rozhodnutím o přijetí valnou hromadou. 
 2. Členství 
  • kmenové
  • přidružené
 3. Členství kmenové vzniká podáním přihlášky a rozhodnutím o přijetí valnou hromadou. Kmenový člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů a být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě. Kmenový člen sdružení má povinnost aktivně se podílet na činnosti sdružení. 
 4. Členství přidružené vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Přidružený člen není členem valné hromady. Dokladem přidruženého členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení. 
 5. Zánik členství:
  1. 44 člena d člena kmenového
   1. vystoupením člena písemným oznámením
   2. úmrtím člena
   3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
   4. u právnické osoby jejím zrušením
   5. zánikem sdružení
  2. člena přidruženého: nezaplacením členského příspěvku
 6. Při vystoupení člena ze sdružení mu nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků ani finančních a materiálních darů.

Čl. III

Činnost sdružení

Činnost sdružení je zaměřena na uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných zájmů členů, kteří se mohou na činnosti sdružení podílet zejména v těchto oblastech: 

 1. budování občanské společnosti postavené na etických a morálních hodnotách
 2. pořádání sportovních, kulturních, společenských a humanitárních akcí
 3. získávání dobrovolných spolupracovníků sdružení
 4. spolupráce s humanitárními organizacemi
 5. poskytování nabídky volnočasových programů, které přispívají ke zkvalitnění rodinného života
 6. propagace zdravého životního stylu a svou činností napomáhat ke snižování rizika závislostí (drogy, alkohol, .....) a jevů jako je např. domácí násilí
 7. vytvářet projekty vycházející z potřeb cílových skupin
 8. vzdělávací a osvětová činnost zejména v oblasti mezilidských vztahů
 9. napomáhání při odbourávání národnostních, názorových, věkových a jiných bariér mezi lidmi
 10. pomoc členům při zvládání náročných životních situací (např. aktivní podpora v dlouhodobé nezaměstnanosti, osamělosti a pod.)

Veškerá činnost sdružení je zaměřena výlučně na uspokojování potřeb zejména členů sdružení a v žádném směru není uskutečňována za účelem dosažení zisku.

Čl. IV

Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří valná hromada, výbor sdružení, předseda sdružení, revizní komise. 

Čl. V

Valná hromada

 1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří:
  1. schvalování stanov a jejich změn
  2. volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi
  3. rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení sdružení
  4. rozhodování o zániku sdružení a majetkovým vypořádání
 2. Valná hromada je svolávána předsedou sdružení nebo výborem sdružení v případě, že tak neučiní předseda sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.
 3. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Členové výboru a předseda jsou povinni zúčastnit se valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Přitom každý člen sdružení disponuje jedním hlasem. 

Čl. VI

Výbor sdružení

 1. Výbor sdružení je tříčlenný. Výbor sdružení tvoří předseda, místopředseda a pokladník. Členové výboru jsou voleni na dobu dvou let.
 2. Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.

Čl. VII

Předseda sdružení

 1. V čele sdružení stojí předseda, který je výkonným orgánem sdružení zastupující sdružení vůči třetím osobám. Předseda sdružení je odpovědný valné hromadě.
 2. Předseda sdružení uskutečňuje usnesení valné hromady. Přitom je povinen při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu.
 3. Předseda sdružení vyřizuje průběžně záležitosti sdružení a při řízení sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady.
 4. Předseda sdružení je povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření sdružení. Účetní závěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31. března roku následujícího po ukončení předchozího roku.
 5. Předseda sdružení může zmocnit ostatní členy výboru sdružení osobu k určitým úkonům spojeným se zastupováním sdružení vůči třetím osobám.

Čl. VIII

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména dary a příspěvky fyzických a právnických osob, výnosy majetku, příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení (např. příjmy případného dobrovolného vstupného na sportovní, kulturní a společenské akce atd.) a příjmy z doplňkové činnosti (např. příjmy z příležitostného pronájmu movitého a nemovitého majetku, reklamy, atd.).
 3. Hospodaření se uskutečňuje na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou a sdružení má povinnost se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. IX

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má nejméně tři členy a ze svého středu volí předsedu revizni komise.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje předsedu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 5. Revizní komisi jmenuje valná hromada na dobu maximálně dvou let.

Čl. X

Zánik sdružení

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě konané dne 11.12. 2007 v Liberci a nabývají účinnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra. 

Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.